Tag Archives: فورهند یا بک هند

سرویس (پینگ پنگ)1

دریافت بعد از اجرای سرویس به وسیله یک بازیکن یا زوج ، بازیکن یا زوج مقابل بعد از اینکه توپ به نیمه زمین آن ها برخورد کرد باید طوری به توپ ضربه بزنند که توپ از بالا یا اطراف مجموعه ی تور عبور کرده و به زمین حریف برگردد. دریافت سرویس از نظر اهمیت دومین […]

021-57915000