Tag Archives: فلیپ یا فلیک

سرویس (پینگ پنگ)2

دراپ شات  این ضربه معمولا در مقابل بازیکنان دفاعی زمانی که از میز فاصله دارند و بازیکنان حمله ای برای محدود کردن حمله ی آنها به کار برده می شود. برای زدن این ضربه باید بازیکن به سمت تور و میز حرکت کرده و پای موافق نیز به سمت میز (زیر میز) حرکت کند و […]

021-57915000