Tag Archives: سرویس صحیح در تنیس روی میز

تکنیک های پیشرفته تنیس روی میز

سرویس صحیح در تنیس روی میز با توجه به اهمیت سرویس در تنیس روی میز ، به قواعد اجرای سرویس صحیح در مسابقه یا همان سرویس قانونی نیز اشاره می شود. اولین ضربه به توپ در یک رالی سرویس نام دارد . سرویس تنها ضربه ای است که بدون دخالت حریف زده می شود بنابراین […]

021-57915000