رویه راکت یینهه مرکوری

YINHE MERCURY II

سرعت : 8.6

پیچ : 9.0

کنترل:8.7

نوع اسفنج : متوسط

نوع رویه : صاف

کشور سازنده :چین

سطح بازی  : نیمه حرفه ای

 

021-57915000