رویه راکت کورنلیو درایو اسپین

DRIVE SPIN CORNILLEAU
سرعت :8.0
پیچ : 8.9
کنترل:8.7
نوع اسفنج : متوسط
ضخامت اسفنج : 2.0
نوع رویه : صاف
ساخت رویه : ژاپن
گروه : ALL+/-OFF

 

021-57915000