میز پنگ پنگ دبل هپینس مدل 1223

DHS

بدون تور وگیره

رویه : 22MM

چرخ : 8

مورد تایید فدراسیون جهانی ITTF

021-57915000