تور و گیره میز پینگ پنگ دبل هپینس DHS

به اضافه تور و خط کش اندازه گیری

مدل P106 استاندارد مسابقه ای

021-57915000