چوب راکت تیبهار UNLIMITED CCA

TIBHAR UNLIMITED CCA

سرعت:9.1

کنترل:9.3

احساس ضربه:متوسط .سخت

تعداد لایه:7

وزن:87 گرم

021-57915000