رویه راکت تیبهار نیمبوس

TIBHAR NIMBUS

سرعت : 9.1

پیچ : 8.6

کنترل:8.0

نوع اسفنج : متوسط

ضخامت اسفنج :MAX

نوع رویه : صاف

گروه : OFF

کشور سازنده :آلمان

021-57915000