رویه راکت تیبهار جینیوس اپتیموم

TIBHAR GENIUS OPTIMUM

سرعت : 9.0

پیچ : 9.3

کنترل:8.9

نوع اسفنج : متوسط

ضخامت اسفنج :MAX

نوع رویه : صاف

گروه : +OFF

کشور سازنده :آلمان

021-57915000