راکت تنیس ویلسون مدل BLADE 98S COUNTERVAIL

راکت تنیس ویلسون بلید 98S کانترویل(TENNIS WILSON BLADE 98S COUNTERVAIL)

وزن بدون زه:  10.4/294گرم

سایز گریپ : 3-2

سایز صفحه : 98/632CM²

الگو زه کشی : 16×18

بالانس راکت : 33.0cm/4 pts HL

021-57915000