راکت تنیس ویلسون مدل ULTRA 100UL

TENNIS WILSON ULTRA 100 UL

وزن بدون زه : 9.1/257گرم

سایز گریپ : 2-1

سایز صفحه : 100/645CM2

الگو زه کشی : 19×16

بالانس راکت : 33.0cm/4 pts HL

021-57915000