سرویس (پینگ پنگ)3

بلوک از سمت فورهند

مثل استقرار در فورهند پای چپ از پای راست به میز نزدیک تر است. شانه ی چپ کمی سمت جلو متمایل است. آرنج کاملا آزاد و با زاویه 90 درجه با ساعد در ارتفاع میز قرار دارد و راکت از حالت خنثی کمی به سمت بسته شدن حرکت می کند.

برخی از بازیکنان در اجرای بلوک فورهند به صورت موازی هم می ایستند تا در صورت نیاز بلوک از بک هند هم داشته باشند. نباید در مراحل اولیه به بازیکن اجازه چنین استقراری داده شود ولی به موازات پیشرفت های فردی می توان از این نوع استقرار برای بلوک بهره گرفت.

آرنج نقش محوری ساعد را ایفا می کند. مسیر حرکت راکت به سمت جلو و کمی بالا و چپ است و در طول حرکت راکت به حالت بسته است. انتهای حرکت دست در جلوی بدن در حد سینه قرار می گیرد. دامنه ی حرکت ساعد بستگی به چگونگی بلوک از نظر فعال بودن و غیر فعال بودن دارد. حرکت مچ در بلوک از فورهند به نسبت بلوک از بک هند کمتر است.در جریان اجرای ضربه شانه ی راست کمی به سمت جلو حرکت می کند.

نکته: در این نوع بلوک بلافاصله بعد از جهش توپ روی میز به آن ضربه می زنیم .

اشتباهات رایج:

زاویه راکت در شروع حرکت بیش از حد بسته است که توپ را به سمت تور هدایت می کند.

آرنج به بدن چسبیده باشد و آزادی عمل لازم  را نداشته باشد.

با دست صاف و کشیده جلوی توپ گرفته شود(به هم زدن زاویه 90 درجه ای بازو)

حرکت با راکتی که پایین تر از سطح میز است شروع شود.

بلوک از سمت بک هند:

بازیکن نزدیک میز می ایستد. پاها می تواند به طور موازی یا شبیه به استقرار فورهند باشند. شانه ی راست کمی به جلو متمایل است. دست بازی جلوی بدن قرار گرفته از آرنج تا شده و ساعد تقریبا موازی با خط انتهایی سطح بازی است. راکت از حالت خنثی به سمت بسته شدن گرایش دارد.با حرکت ساعد به سمت جلو و کمی بالا به سمت جلوی بدن ضربه می زند.

اشتباهات رایج:

در شروع حرکت راکت پایین تر از سطح میز باشد.

راکت با فاصله ی زیاد (ارتفاع) از سطح بازی قرار بگیرد که در نتیجه به علت حرکت رو به جلو و پایین راکت توپ داخل تور می رود.

به توپ در نقطه ی اوج ضربه زده شود(باید قبل از اوج باشد)

راکت خیلی نزدیک به محل فرود توپ قرار داشته باشد که باعث می شود توپ با لبه ی پایینی راکت گرفته شود (به جای منطقه ی میانی راکت که کنترل بیشتری دارد).

در جریان ضربه لبه ی پایینی راکت به سمت بالا حرکت کند (باعث اوج گرفتن توپ)

انواع بلوک از نظر سرعت و برد توپ :

بلوک فعال:

بازیکن صرفا به گرفتن راکت خود مقابل توپ حریف اکتفا نمی کند بلکه حرکت کوتاهی با مچ و ساعد انجام می دهد از آن جهت که این نوع بلوک شتاب لازم را به بازی می دهد به طور معمول مورد استفاده است.

بلوک غیر فعال:

بازیکن فقط راکت خود را جلوی توپ حریف می گیرد و توپ با برخورد به راکت برگشت داده می شود. این نوع بلوک در مراحل اولیه ی آموزش مناسب است ولی به موازات پیشرفت بازیکن بهتر است از بلوک فعال استفاده نماید و انجام این بلوک را به زمانی که امکان انجام هیچ نوع حرکتی را ندارد موکول کند چرا که این نوع بلوک با توجه به پایین بودن شتاب توپ فرصت را برای حمله های سنگین حریف مساعدتر می کند.

بلوک دور از انتظار:

این نوع بلوک برای به هم زدن ریتم بازی استفاده می شود می تواند با فرستادن توپ به صورت کوتاه تر و کندتر شرایط بازی حریف را به زحمت بیندازد. در این نوع بلوک به جای حرکت راکت به سمت توپ بازیکن منتظر می شود توپ به سمت راکت بیاید و در واقع راکت با برخورد توپ به عقب رانده شود این کار باعث می شود توپ بر خلاف تصور با سرعت و بردی ضعیف تر از معمول به سمت میز حریف روانه شود.

انواع بلوک از نظر مسیر برگشت توپ:

بلوک انعکاسی 

در این نوع بلوک راکت به گونه ای با توپ تماس پیدا می کند که پس از برخورد توپ با راکت توپ بلافاصله به مسیر اولیه بر می گردد. در این ضربه راکت با زاویه ی مناسب (بسته به پیچ و سرعت توپ) قبل از اوج جلوی توپ حریف گرفته می شود تا توپ پس از برخورد با راکت به صورت انعکاسی به مسیری که آمده برگشت داده شود.

بلوک انحرافی

تفاوت این روش با روش قبلی در این است که توپ با حرکت جزئی مسیر مچ برخلاف مسیری که آمده برگشت داده می شود. چون این روش حریف را برای دریافت دچار مشکل می کند بهتر است.

نکاتی در مورد بلوک

دراجرای این تکنیک عضلات دست باید شل باشند و راکت نباید سفت در دست گرفته شود. زاویه ی راکت عمود بر میز است که در زمان ضربه بسته به نوع توپ دریافتی از نظر سرعت و پیچ تغییر می کند. در اجرای بلوک دست، حرکت بعد از ضربه ندارد و ثابت است.

نکات کلی : زاویه ی راکت در هنگام بلوک به سرعت و پیچ و نیز محل فرود توپ بستگی دارد مثلا برای توپ با سرعت بالا و فرود انتهای میز صفحه راکت بازتر و برای توپ با پیچ زیاد و فرود نزدیک تور صفحه راکت بسته تر خواهد شد.

لاب یا پاس بلند

از ضربات دفاعی است که در مقابل بازیکنان حمله ای کاربرد دارد بدین صورت که بازیکن به مقدار زیاد از میز فاصله گرفته و با زاویه راکت باز و تقریبا نزدیک زانو به در مرحله بعد از اوج به توپ ضربه می زند و توپ را با پیچ رویی به صورت قوس دار به انتهای میز حریف برگشت می دهد. مسیر حرکت دست به طرف بالا و جلو است.

نکاتی در مورد لاب

بهتر است بازیکن به سمت بک هند حریف ضربه بزند.

بهتر است به نقاط انتهایی میز و یا ارتفاع بلند ارسال شود.

تکنیک هاف والی 

این ضربه برای بازیکنانی که از رویه های آنتی (دون های به طرف بیرون) استفاده می کنند کاربرد دارد. در گذشته بازیکنانی که از راکت های تخته ای داشتند از این تکنیک استفاده می کردند، بدین صورت که بازیکن با زاویه راکت عمود به میز، راکت را از سمت بالا به پایین به توپ می کشید. این حرکت بهتر است طوری انجام شود که علاوه بر خنثی کردن پیچ توپ به پشت تور حریف انداخته شود. در اجرای این تکنیک حرکت ساعد از اهمیت زیادی برخوردار است.

لیفت

لیفت به معنی بلند کردن/بالا بردن است و در تنیس روی میز به معنای تبدیل کردن پیچ زیر به پیچ رو است. تکنیکی است که در مقابل پیچ زیر استفاده می شود و توپ با پیچ رو به میز حریف برگشت داده می شود. بدین صورت که دست با زاویه ی راکت کمی بسته از پایین به بالا حرکت می کند و کمی بعد از اوج به نقاط 2و3 توپ کشیده می شود. بعد از ضربه زاویه ی راکت بسته شده و به سمت جلو و بالا حرکت می کند.

تمرین با توپ زیاد

این تمرینات بسیار خسته کننده و نفس گیر است و مخصوص بازیکنان پیشرفته ی تنیس روی میز می باشد. تمرین با توپ زیاد از موارد مهم تمرین است که باید در برنامه های تمرینی گنجانده شود.

تمرین با یک بازیکن و مربی با توپ های زیاد انجام می شود و تفاوت آن با دیگر تمرینات که به شکل رالی انجام می شود این است که مربی به توپ برگشتی بازیکن ضربه نمی زند در واقع مربی برای هر ضربه ی بازیکن یک توپ استفاده می کند.

برای این تمرینات مربی نزدیک تور ایستاده و توپ ها را در ظرف مخصوصی کنار دست خود می گذارد و بدون مکث توپ ها را بر اساس برنامه ی تنظیم شده به سمت دیگر می زند.

توپ ها با توجه به برنامه ی تمرینی ، با پیج و سرعت و نقطه ی فرود تعیین شده فرستاده می شود و مربی تکنیک بازیکن را بررسی می کند.

مربی می تواند از دستگاه توپ انداز برای این تمرینات کمک بگیرد که در این صورت تمرکز وی برای ارزیابی اجرای بازیکن چند برابر خواهد شد.

در این تمرینات اگر بازیکن دیگری حضور داشته باشد می تواند در سمت دیگر میز ایستاده بر اساس برنامه مشخص شده از طرف مربی ضربه بزند یا این که توپ ها را از محوطه جمع کرده و به ظرف توپ ها منتقل کند ، این بازیکن در زمان استراحت بازیکن قبلی تمرین خواهد کرد.

تمرین با توپ زیاد به بازیکن فرصت می دهد تا ضربات زیادی را در زمان کوتاهی اجرا نماید و مربی نیز با توجه به تعدد ضربات بازیکن قادر خواهد بود اجرای بازیکن را از نظر صحت و دقت و سرعت ارزیابی کرده و راهنمایی های لازم را به بازیکن ارائه دهد.

برخی از مربیان به توپ مستقیما از دست ضربه می زنند ولی برخی دیگر ترجیح می دهند توپ را روی میز انداخته و سپس به توپ ضربه بزنند.

مربی باید پایه ظرف حامل توپ را با قد خود تنظیم نماید تا بتواند توپ ها را بدون مکث و سریع برداشته و به بازیکن ارسال کند.

 

نکاتی در مورد تمرینات توپ زیاد:

تمرینات تاکتیکی : تمرین با توپ زیاد با بازیکن این امکان را می دهد که یک ضربه را به مدت طولانی و مداوم تکرار کند این امر باعث می شود که بازیکن به مرور ضربه های زیادی را در مدت زمان کمی اجرا نماید و از طرف دیگر مربی را قادر می سازد که اجرای بازیکن را ارزیابی و اصلاح نماید.

تمرین حرکت پا : اگر بازیکن در چرخش از سمت بک هند به فور هند مشکل داشته باشد مربی می تواند با کم کردن سرعت توپ به بازیکن فرصت چرخش و حرکت پا بدهد و بعد از اطمینان از اصلاح حرکت پا تمرینات با فشار و سرعت بالا انجام شود.

تصمیم گیری : در جریان این نوع تمرینات مربی توپ ها را بدون قرارداد اولیه با بازیکن با پیچ ها ، سرعت ها و محل های فرود متفاوت به میز بازیکن ارسال می کند و بازیکن موظف است با تصمیم گیری سریع و به موقع روی توپ ها ضربه ی مناسب را اجرا نماید.

آمادگی جسمانی : همان طوری که قبلا اشاره شد مربی به مرور زمان در تمرینات با توپ زیاد ، بازیکن را با ارسال توپ های سریع و پی در پی تحت فشار قرار می دهد و بازیکن مجبور است ضربات متعدد را سریع و بی وقفه اجرا نماید. اجرای این تمرینات بازیکن را از نظر آمادگی جسمانی در سطح مطلوبی قرار می دهد و او را برای انجام مسابقات سنگین و طولانی و یا انجام چند مسابقه در یک روز آماده می کند. 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

021-57915000