حالت آماده و آشنایی با تکنیک ها (پینگ پنگ)2

مراحل مختلف ضربه زدن به توپ :

کلیه تکنیک ها علیرغم خصوصیات ویژه ی خود ، دارای یک پایه و اساس سه مرحله ای هستند: 

1- مرحله قبل از ضربه (حالت آماده)

2-مرحله هنگام ضربه (تماس)

3- مرحله بعد از ضربه (ادامه حرکت دست و راکت)

کلیه ی تکنیک ها دارای مرحله سه گانه فوق هستند ، این مراحل جهت آموزش و یادگیری تقسیم بندی شده است و هنگام اجرای تکنیک ، هر سه مرحله به صورت پیوسته و متوالی انجام می شود.

ضربه ی فورهند:

پاها به اندازه عرض شانه باز است و پای چپ کمی جلوتر از پای راست قرار گرفته و وزن بدن روی پای راست بوده و پنجه ی پا کمی به سمت راست متمایل است . زاویه ی آرنج تقریبا 90 تا 135 می باشد در ابتدای حرکت ساعد به موازات میز قرار می گیرد . همزمان با حرکت دست به سمت جلو و بالا در مرحله قبل از اوج به نقطه 3 توپ ضربه زده می شود و در نتیجه چرخش کمر وزن به پای چپ منتقل می شود. بعد از ضربه وزن بدن روی پای چپ بوده و حرکت دست تا مقابل صورت ادامه می یابد .

نکته : حفظ زاویه ی راکت (عدم حرکت مچ) و استفاده از چرخش کمر در اجرای خوب موثر است.

اشتباهات رایج در فورهند

• از مچ استفاده شود.

• انتقال وزن صورت نگیرد.

• زاویه ی زیربغل زیاد باز یا بسته شود.

• ساعد و بازو در یک امتداد قرار گیرد.

• پاها به طور موازی قرار گیرند.

• سر راکت زیاد بالا یا پایین باشد.

ضربه ی بک هند:

پاها به اندازه عرض شانه باز ، پای چپ کمی جلوتر از پای راست و وزن بدن روی پای راست است. زاویه زیر بغل تقریبا 20 درجه بوده و آرنج نزدیک بدن قرار می گیرد . مچ دست کمی عقب تر از ساعد قرار گرفته و با حرکت ساعد به سمت جلو و بالا به نقطه 3 توپ در مرحله اوج ضربه زده می شود. وزن  به پای چپ منتقل شده حرکت دست تا مقابل سینه ادامه می یابد.

نکته : حین زدن ضربه مچ ثابت بوده و ساعد کمی به سمت جلو بالا حرکت می کند.

اشتباهات رایج در بک هند: 

• فقط از مچ استفاده شود.

• انتقال وزن صورت نگیرد.

• سر راکت زیاد بالا یا پایین باشد.

• دست زیاد بالا بیاید.

• دست فقط به سمت جلو حرکت کند.

تمرینات تعیین هدف روی میز 

در این تمرینات قسمت خاصی از میز برای ضربه ها در نظر گرفته می شود و بازیکن بایستی تمام ضربه ها را به قسمت تعیین شده بزند (مثلا تمرینات قطری یا موازی و… ).

روی میز منطقه بندی شده و بازیکن بایستی توپ های خود را به مناطق تعیین شده بزند می توان میز را به 6 یا 9 منطقه تقسیم کرد.

چاپ یا کات فورهند

ضربه ای است که با پیچ زیر وب زاویه ی راکت نیمه باز به نقاط 4 تا 6 توپ کشیده می شود. برای اجرای این ضربه پای راست عقب تر از پای چپ قرار می گیرد و وزن بدن روی پای راست می باشد. راکت با زاویه ی باز از حد شانه به سمت جلو و پایین به نقاط زیرین توپ کشیده می شود و همزمان وزن بدن به پای چپ منتقل می شود.

نکته : موقع اجرای ضربه شل کردن مچ دست به توپ سرعت و پیچ بیشتری خواهد داد .

اشتباهات رایج :

• موقع اقدام به ضربه صفحه ی راکت بیش از اندازه باز باشد.

• به جای راکت شانه ی دست بازی بالاتر قرار گیرد.

• راکت در زمان شروع ضربه به حد کافی بالا نباشد (راکت برای اقدام به ضربه زدن باید از بالای توپ حرکت کند).

• در هنگام تماس با توپ صفحه ی راکت به طور ناگهانی باز شود.

• دیرتر از زمان تعیین شده به توپ ضربه زده شود (بعد از اوج)

• به جای استفاده از آرنج و ساعد از بازو کمک گرفته شود و یا از نقش محوری آرنج استفاده نشود.

• از شتاب اولیه ی دست جهت اجرا خوب استفاده نشود.

چاپ یا کات بک هند:

برای اجرای این ضربه پای راست جلوتر از پای چپ و وزن بدن روی پای عقب است. راکت با زاویه ی نیمه باز از حد شانه چپ در جهت جلو و پایین به نقاط 4 تا 6 توپ کشیده شده و وزن بدن به پای راست منتقل می شود.

نکته : زمان اجرای ضربه راکت باید بالای نقطه ی ضربه به توپ باشد.

اشتباهات رایج:

• زاویه راکت زمان شروع یا تماس با راکت بیش از حد باز باشد.

• بازیکن به جای راکت آرنج خود را حرکت دهد.

• در زمان شروع حرکت سر راکت به سمت پایین باشد (مچ پایین باشد).

• مچ سفت نگه داشته شود و در نتیجه در اجرا مورد استفاده قرار نگیرد.

• در مرحله ی بعد از اوج به توپ ضربه زده شود.

• ضربه به جای ساعد با کل بازو اجرا شود.

• حرکت راکت به سمت جلو و راست به جای حرکت به جلو و پایین (انحراف توپ به سمت راست).

توضیح:

چاپ به صورت روی میز ، دور از میز و چاپ عمقی (خیلی دور از میز) اجرا می شود.

هرچه بازیکن دور از میز باشد زاویه ی راکتش بازتر و حرکت دستش عمقی تر خواهد بود و برعکس .

به توپ های با ارتفاع بالا با زاویه ی راکت بسته تر و به توپ های با ارتفاع کمتر با زاویه ی راکت بازتر ضربه زده خواهد شد.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

021-57915000