تکنیک های پیشرفته تنیس روی میز

سرویس صحیح در تنیس روی میز

با توجه به اهمیت سرویس در تنیس روی میز ، به قواعد اجرای سرویس صحیح در مسابقه یا همان سرویس قانونی نیز اشاره می شود.

اولین ضربه به توپ در یک رالی سرویس نام دارد . سرویس تنها ضربه ای است که بدون دخالت حریف زده می شود بنابراین اگر بازیکن در زدن سرویس مهارت داشته باشد می تواند مستقیما امتیاز بگیرد . 

در آغاز یک سرویس ، توپ باید بدون حرکت کف دست آزاد سرویس زننده قرار گیرد.

توپ قبل از پرتاپ باید در پشت خط انتهایی و امتداد فرضی آن و نیز بالای سطح بازی قرار داشته باشد.

سرویس زننده باید توپ را نزدیک به خط عمود حداقل 16 سانتی متر یا 6 اینچ به بالا پرتاپ کند.

بازیکن موقع پرتاپ توپ نباید به آن ، بوسیله ی انگشتان خود پیچ بدهد.

به توپ باید زمانی ضربه زده شود که به سمت پایین می آید.

بعد از پرتاپ توپ به سمت بالا تا زمان ضربه به آن ، توپ نباید با چیز دیگری برخورد کند.

لحظه پایین آمدن توپ باید طوری به توپ ضربه زده شود که ابتدا توپ به زمین خودی برخورد کرده و پس از رد شدن از رو یا اطراف تور به زمین سمت حریف برخورد کند.

در بازی دوبل ، سرویس باید از نیم زمین راست خودی به نیم زمین راست حریف اجرا شود.

به محض اینکه توپ پرتاپ می گردد باید دست آزاد و بدن بازیکن سرویس زننده از فضای بین توپ و تور کنار کشیده شود ( مانعی بین توپ و حریف نباشد).

نکته: استثناء داور در جایی که مطمئن شود که ناتوانی جسمی (معلولیت) یک بازیکن مانع اجرای سرویس صحیح است ، از برخی موارد ضروری جهت اجرای سرویس چشم پوشی می کند.

انواع سرویس 

سرویس به دو صورت بدون پیچ (ساده) و پیچ دار قابل اجرا است :

سرویس ساده یا بدون پیچ : این نوع سرویس با زاویه راکت 90 درجه و با ضربه به نقطه ی 3 توپ از فورهند و بک هند اجرا می شود.

برای اجرای یک سرویس خوب بازیکن باید قادر باشد توپ را با پیچ های متفاوت به سمت میز حریف ارسال کند.

پیچ های رایج در سرویس عبارتند از :

پیچ زیر :

این نوع پیچ زمانی به توپ داده می شود که بازیکن با زاویه راکت باز ، با حرکت دست از بالا به پایین ، به نقاط زیری توپ (4 تا 6) بکشد، از خصوصیات این نوع پیچ این است که هرچه پیچ توپ زیادتر باشد توپ بعد از تماس با میز حریف به سمت عقب گرایش دارد.

برای اطمینان اولیه از این که توپ پیچ زیر گرفته یا نه، راکت خنثی (بی حرکت) را جلوی توپ می گیریم اگر توپ دارای پیچ باشد به طرف پایین (توی تور) می رود.

 

پیچ رو :

این نوع پیچ زمانی به توپ داده می شود که بازیکن با زاویه راکت بسته ، با حرکت دست به جلو و بالا به نقاط بالایی توپ (1و2) بکشد هرچه سرعت و پیچ توپ کم باشد توپ دارای قوس بیشتری بوده و دیرتر پایین می آید.

برای اطمینان از اینکه توپ دارای این نوع پیچ است ، چنانچه راکت خنثی را جلوی توپ بگیریم توپ به طرف بالا می آید.

 

پیچ پهلو :

این نوع پیچ زمانی به توپ داده می شود که بازیکن با زاویه راکت تقریبا عمود 90 به پهلوی راست یا چپ توپ بکشد . برای اطمینان از این که توپ دارای پیچ پهلو است اگر راکت خنثی را جلوی توپ بگیریم ، چنانچه توپ دارای پیچ پهلو از راست به چپ باشد توپ به سمت راست و چنانچه دارای پیچ از چپ به راست باشد به سمت چپ گرایش دارد.

سرویس های تاس 

این سرویس یکی از بهترین سرویس ها در بازی است . به دلیل اینکه سرعت توپی که از بالا به پایین می آید روی سرعت و پیچ توپ تاثیر دارد بسیاری از بازیکنان مطرح جهان از این نوع سرویس در مسابقات استفاده می کنند.

 

نحوه ی اجرای این سرویس بدین صورت است که : 

در گوشه ی بک هند خود و نزدیک به میز بایستید.

بازو و مچ خود را به حالت شل نگه دارید.

توپ را با ارتفاع زیاد به سمت بالا پرتاپ کرده و مثل بقیه ی سرویس ها موقع پایین آمدن به توپ ضربه بزنید.

زمان ضربه با حرکت سریع و شل مچ ، پیچ موردنظر را به توپ بدهید.

این سرویس پیشرفته معمولا برای جلوگیری از حمله ی حریف اجرا می شود و بازیکن زننده ی سرویس بهتر است مهارت حمله ، در ضربه ی سوم را داشته باشد.

با این طرز ایستادن می توانید به توپ پیچ های متفاوتی را بدهید و این کار حریف را در تشخیص نوع پیچ دچار اشتباه می کند.

با ایجاد پیچ پهلو در توپ حریف را وادار به برگشت دادن توپ به سمت مشخصی نمایید.

با اجرای سرویس با ارتفاع کم و برد کوتاه سعی کنید حمله ی حریف را محدود کنید و در مقابل شانس حمله ی خود را بالا ببرید.

نکته : طرز ایستادن بازیکن منطقه ی عمل او را وسیع تر می کند یعنی می تواند مچ دست و بازو را در دامنه ی وسیع تری حرکت دهد که این امر باعث افزایش بیشتر پیچ توپ خواهد بود.

 

انواع سرویس از نظر منطقه ی فرود

سرویس بلند : 

اگر اولین نقطه ی تماس توپ با میز زننده ی سرویس در یک سوم ابتدایی میز باشد توپ در یک سوم ابتدایی (خط انتهایی) میز حریف فرود خواهد آمد . بهتر است سرویس بلند ، سرعتی و به کناره های میز زده شود.

 

سرویس

اگر بازیکن مبتدی هستید تمرین زیر برای پیدا کردن مهارت در اجرای سرویس توصیه می شود که :

زاویه ی راکت را باز نگه دارید.

توپ را از دست آزاد خود که بین انگشت شست و سبابه نگه داشته اید ، از فاصله ی 30 سانتی متری روی راکت بیندازید.

توپ باید ابتدا به نیم زمین خودتان و سپس به نیم زمین حریف برخورد کند. بخاطر داشته باشید این کار بدون حرکت دست صورت گیرد.

این کار به دفعات تکرار نمایید تا بطور متوالی بتوانید آن را انجام دهید.

وقتی اینکار را در نزدیک تور به خوبی انجام دادید کم کم از میز فاصله بگیرید تا اینکه به خط انتهایی میز برسید.

نزدیک خط انتهایی میز ، تمرین را تکرار نمایید.

همزمان با فاصله گرفتن از میز سعی کنید با وارد کردن نیرو به توپ را به جلو هدایت کنید.

سرویس کوتاه

مزیت استفاده از سرویس کوتاه این است که امکان حمله ی حریف را محدودتر کرده و در مقابل امکان حمله ی زننده ی سرویس را در ضربه ی سوم فراهم می کند.

نکته : در اجرای سرویس با انواع پیچ ها قسمتی از راکت که با توپ برخورد می کند حائز اهمیت است هر چه قدر از سر راکت به سمت داخل برویم میزان پیچ توپ کمتر می شود یعنی در تماس توپ با قسمت نزدیک به سر راکت پیچ توپ بیشتر است و برعکس.

نکاتی در مورد سرویس 

در حین زدن سرویس بدن از ناحیه زانو و کمر خمیده است.

تماس راکت با توپ زمانی است که توپ پرتاپ شده به بالا در حد تور قرار گرفت (موقع پایین آمدن).

زمان برخورد توپ و راکت همراه با حرکت دست مهم است.

باید از حرکات مچ ، ساعد ، بازو ، کتف ، کمر و ران به صورت هماهنگ استفاده شود.

در هنگام اجرای سرویس تمامی دست باید کاملا راحت و آزاد باشد.

برای اجرای یک سرویس خوب ( با پیچ مناسب ) مچ مهمترین نقش را دارد و به غیر از انگشت اشاره و شست که راکت را نگه می دارند سه انگشت دیگر را می توان موقع زدن سرویس از راکت جدا کرد (برای حرکت آزاد مچ)

پرتاب توپ به سمت بالا مقدمه سرویس است ، جهت حرکت راکت و نیز قسمتی از توپ که راکت به آن ضربه می زند تعیین کننده ی نوع سرویس است.

 

نکات مورد توجه در تمرینات سرویس:

مهارت داشتن در اجرای سرویس های خوب باعث برتری بازیکن در بازی خواهد شد.

برای اینکه بازیکن سطح بازی خود را بالا ببرد باید تنوع سرویس داشته باشد و قادر باشد سرویس های خود را با پیچ و سرعت متفاوت به نقاط مختلف میز بزند.

برای اینکه بازیکن بتواند بعد از سرویس از موقعیت حمله برای خودش استفاده کند باید روی تمرینات ضربه ی سوم تمرین کند در غیر این صورت فرصت حمله به حریف داده خواهد شد.

سرویس های کوتاه (پشت تور یا انتهای میز حریف) به دلیل اینکه فرصت حمله ی حریف را محدودتر می کند و امکان حمله در ضربه ی سوم را برای زننده ی سرویس فراهم می کند بهترین نوع سرویس محسوب می شوند.

در تمرینات سرویس استفاده از نیروی ساعد به ویژه مچ اهمیت دارد.

تمرینات سرویس باید به دقت و عکس العمل مناسب همراه باشد.

جهت گول زدن حریف بازیکن باید قادر باشد با یک نوع حرکت دست پیچ های متفاوت به توپ بدهد.

بازیکن همیشه باید برای برگشت توپ سرویس شده آماده باشد.

 

 

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

021-57915000